MAGATARTÁSI SZABÁLYOK:

1./ Utas a sípálya területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Az utas a sípálya területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervező kéri a Vendégektől, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./ A Vendégek tudomásul veszik, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, és sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Vendégek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendég tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Vendég külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező a teljes tábort, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti. Ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendégek nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben. A Vendég jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Vendég az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Vendégeket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Vendégek az előzőekben írtakat megszegik.

3./ A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluli személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén szintén  tilos, és ezt a törvény bünteti.

5./ A Rendezvény területén a Vendég biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a mosh pit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő Vendéget a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén kizárják a Rendezvény területéről.

6./ A Rendezvényen a Vendégek biztonsága, és a természeti étékek érdekében a kijelölt tűzrakó helyeken kívül tilos tüzet rakni.

7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás és sportolást biztosítása a Vendégek számára, a Rendezvényen a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, . A Szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Szervező kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Szervező egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Szervező egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

8./ A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Vendég a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Vendég ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a szervezői irodán vagy a recepción teheti meg.

9./ A Vendég tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi francia vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.


III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1./ A Rendezvényt a Szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a szlovén hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

2./ A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

3./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett pontokon megtalálható információs / recepciós iroda, illetve a szervező iroda munkatársaihoz lehet fordulni.

8./ A talált tárgyak a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs irodánál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!